Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Neden Gerekçesiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Bir Kısım İhalelerin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilmesine İmkân Tanınmıştır

Bilindiği üzere, Türkiye’de kamu ihaleleri iki temel kanun kapsamında düzenlenmektedir.

Önceki tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, uzun yıllar hem alıma hem de satıma ilişkin konuları düzenlemiştir. Zira alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri, Devlet İhale Kanunu kapsamında idi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri işbu Kanun kapsamına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, mal veya hizmet alımlarına ilişkin ihaleler, Devlet İhale Kanunu’nun kapsamından çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’yla Kamu İhale Kurumu kurulmuş, ayrıca işbu Kurum’un yönetiminde Elektronik Kamu Alımları Platformu oluşturulmuştur. Devlet İhale Kanunu’nun daralan kapsamına ilişkin satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi konuların ihalelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için ise anılan Kanun kapsamında bir düzenleme yapılmamıştır.

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren, “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” kenar başlıklı 2’nci maddesinin 1/(i) bendi hükmü uyarınca, Devlet İhale Kanunu kapsamındaki bir kısım, satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi konuların ihalelerinin, sınırlı bir süreyle, elektronik ortamda düzenlenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu doğrultuda, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31.07.2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecektir.

Devlet İhale Kanunu kapsamına giren ihale konularına yönelik olarak, Elektronik Kamu Alımları Platformu benzeri bir platform bulunmadığından, yapılacak uzaktan ihaleler, hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

İşbu kapsamdaki elektronik ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Saygılarımızla,
Hüseyin Hüsnü Babalık, LL.M.
Avukat